มาตรฐานสากลคืออะไร?

ความหมายมาตรฐานสากลแต่ละแบบ

มาตรฐานสัญลักษณ์ความหมาย
ISO

International Standardization and Organization มีชื่อว่า องค์การมาตรฐานสากล หรือ องค์การด้วยการมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น

ISO9001 : ซึ่งมีความเข้มงวดมากที่สุดในรูปแบบลักษณะการทำงานในองค์กรมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมี 20 ข้อ โดยมีการกำกับดูแลตั้งแต่ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการบริการ

ISO9002 : จะมีกฏเพียง 19 ข้อ ดูแลเฉพาะระบบการผลิต การติดตั้ง และการให้บริการ

CE European Conformity เดิมใข้ EC แต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น CE ในปี 2536 เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่า สินค้านั้น มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป
FCC Federal Communications Commission องค์กรนี้เป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ ที่วางระเบียบให้แก่อุปกรณ์ประเภทวิทยุโทรทัศน์ ผู้ให้บริการการสื่อสารระหว่างรัฐ และงานให้บริการระหว่างประเทศที่อยู่ในสหรัฐฯ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ผลิตสัญญาณความถี่วิทยุ ซึ่งจะไปรบกวนการส่งกระจายทางธุรกิจ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองจาก FCC ก่อนที่จะนำไปขายในสหรัฐฯ เพื่อให้ตรงกับข้อจำกัดทางกฏหมายเกี่ยวกับการเป็นตัวนำและการกระจายคลื่นวิทยุ FCC จะแบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 2 ประเภท คือ Class A (ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือด้านธุรกิจ) และ Class B (ใช้งานในบ้าน)
UL UL ห้องปฏิบัติการที่รับประกัน หรือ Underwriters' Laboratories Inc เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร และรับรองความปลอดภัยของสินค้า ภารกิจของ UL คือการสนับสนุนให้มีความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยโดยการใช้วิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยและวิศวกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งครอบคุม ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยาง สายไฟฟ้า พลาสติก
CISPR Comite International Special des Perturbations Radioelectrique เป็นภาษาฝรั่งเศษ มาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการวัดและขีดจำกัดของการรบกวนในย่านความถี่วิทยุสำหรับนานาชาติ
IEC Internation Electrotechnical Comission เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ก่อตั้งมาเพื่อจุดประสงค์ ในการพัฒนามาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ร่วมกัน โดยมีสมาชิกเป็นประเทศต่างๆทั่วโลก
ข้อดีของการมีมาตรฐานร่วมกันคือ จะทำให้การออกแบบ การผลิต การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในทางการค้า และขจัดการกีดกันทางการค้าที่มาในรูปแบบมาตรฐานต่างๆ สำหรับประเทศไทยนั้นมีหน่วยงาน สมอ (TISI) เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภท Full member เมื่อปี พ.ศ. 2534
RoHS Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนด 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยสารในปัจจุบัน กำหนดไว้ 6 ชนิดดังนี้
1. ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
2. ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
3. แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% โดยน้ำหนัก
4. เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
5. โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
ฝากความคิดเห็นของคุณ